Društvu za upravljanje ‘BLB Menadžment Invest’ ad Banja Luka oduzeta dozvola

Na osnovu čl. 260. tačka v) i 265. st. 2. i 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13) i člana 243a. stav 3. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06 i 82/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 18.05.2016. godine, donosi

RJEŠENJE

 1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB MENADŽMENT INVEST“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Kralja Petra I Karađorđevića 139, Banja Luka, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom: „BLB PROFIT“ a.d. Banja Luka, upisanim u Registar fondova Republike Srpske koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske pod identifikacionim brojem ZJP – 1, oduzima se dozvola za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima data rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-UP-041-60/00 od 23.08.2000. godine i broj 01-UP-041-1006/07 od 23.03.2007. godine.
 1. Nalaže se Nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BLB PROFIT“ a.d. Banja Luka da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovog rješenja, potpiše ugovor o upravljanju sa novim društvom za upravljanje.
 1. Nadaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka da do stupanja na snagu ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, u ime Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BLB PROFIT“ a.d. Banja Luka direktno plaća troškove propisane članom 66. stav 1. t. b), v), d), ž), i), j) i l) Zakona o investicionim fondovima.
 1. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB MENADŽMENT INVEST“ a.d. Banja Luka da u roku od 8 dana od prijema ovog rješenja podnese nadležnom sudu prijavu za registraciju radi upisa u Registar poslovnih subjekata promjene djelatnosti, odnosno brisanje djelatnosti upravljanja investicionim fondovima i za promjenu poslovnog imena – naziva društva, odnosno brisanje odrednice „društvo za upravljanje investicionim fondovima“ iz naziva, te da Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o podnošenju prijave za registraciju, kao i da dostavi rješenje nakon provedenog postupka registracije, sve u roku od tri dana od dana podnošenja prijave za registraciju, odnosno dobijanja rješenja.
 1. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se na internet stranici Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Link ka dokumentu (tekst konvertovan sa ćirilice na latinicu)

Izbjegavanje primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

Društva za upravljanje (DUF) su imala rok od šest mjeseci da usklade poslovanje sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Taj rok je prošao tokom proteklog, aprila mjeseca. Između ostalog, to naročito podrazumijeva da DUFovi sazovu vanredne skupštine fondova kojim upravljaju i da između ostalih, predlože tačke dnevnog reda o izmjenama statuta i prospekta fondova, o kojim tačkama bi se nakon toga izjasnili akcionari.

Većina DUFova je ovu obavezu regulisala, međutim primjećujemo da postoje i oni DUFovi koji to nisu uradili. Dakle ti fondovi posluju neusklađeno sa zakonom. To je očit propust kako društva za upravljanje, tako i nadzornog odbora investicionog fonda, kojem – samo mu ime govori – je dužan da se stara o funkcionisanju fonda u skladu sa zakonodavnim okvirom. Nismo primjetili nijednu reakciju nadzornih odbora, koji imaju zakonske nadležnosti da reaguju u takvim slučajevima. Da stvari budu gore, nadzorni odbor jednog investicionog fonda je objavio javni poziv za odabir novog društva za upravljanje (iz samo njemu znanih razloga), izbjegavši da reaguje radi činjenice da predmetno društvo za upravljanje nije raspisalo vanrednu skupštinu sa prijedlogom statuta i prospekta fonda.

Na ovaj način se nastavlja stara praksa zajedničkog djelovanja pojedinih društava za upravljanje i nadzornih odbora fondova, koji očito pokušavaju da izbjegnu primjenu zakona i koji žele da zaštite interese samo onih akcionara koji imaju većinu (30%) a za ostalim hiljadama akcionara ih je baš briga. To samo povrđuje činjenicu da fondove treba što prije otvoriti i da treba jednom za svagda završiti sa ovakvim nakaradnim sistemom u kome desetine hiljada akcionara nemaju ništa, a da se izbjegavanjem primjene zakona ti isti akcionari iskorištavaju kako bi se povlaštenim grupama, često povezanim sa društvima za upravljanje (kojima su ranija – katastrofalno loša – zakonska rješenja dozvolila da budu akcionari u fondovima kojima upravljaju), ostvarila što veća, direktna ili indirektna dobit.

Regulator tržišta kapitala ne smije dozvoliti ovakve očigledne i maliciozne propuste. Svako društvo za upravljanje i nadzorni odbor koji izbjegava primjenu zakona treba da bude za to odgovoran, po cijenu likvidacije svih fondova koji posluju neusklađeno sa zakonom. Nema promjene društva za upravljanje dok se fond ne uskladi sa zakonom.

Banka Srpske, oduzimanje dozvole

AGENCIJA ZA BANKARSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
BANJALUKA
Broj: 03-614/2016
Dana, 27.4.2016. god.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske, po službenoj dužnosti u upravnoj stvari oduzimanja dozvole za rad Banke Srpske a.d. Banjaluka – u privremenoj upravi, a na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. i 7. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13), člana 5. stav 1. tačka v. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13), člana 6. stav 1. tačka a. i člana 20. stav 3. tačka a. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 95/13) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07 i 50/10), donosi

Rješenje

1. Agencija za bankarstvo Republike Srpske ODUZIMA dozvolu za rad Banci Srpske a.d. Banjaluka – u privremenoj upravi, sa sjedištem u Banjaluci, Aleja Svetog Save broj 61, izdate Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj 051-1791-6/99, od 6.3.2000. godine.
2. Dozvola za rad Banci Srpske a.d. Banjaluka – u privremenoj upravi, oduzima se danom konačnosti ovog Rješenja.
3. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Banci Srpske a.d. Banjaluka – u privremenoj upravi, objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, po nastupanju konačnosti ovog Rješenja.
4. Od dana oduzimanja dozvole za rad, Banci Srpske a.d. Banjaluka – u privremenoj upravi se zabranjuje da se bavi bankarskim djelatnostima iz člana 87. Zakona o bankama Republike Srpske.
5. Protiv ovog Rješenja može se uložiti prigovor Upravnom odboru Agencije u roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.

Po ovlašćenju direktora Slavice Injac
Zamjenik direktora
Dragan Serdar

Link

Mektić predlaže formiranje istražnog tima zbog problema malih akcionara u RS, Vijesti.ba

Predstavnici Udruženja malih akcionara Republike Srpske danas su ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću predali dokumentaciju, koja sadrži podatke više od 10 predmeta, koji se tiču zloupotreba počinjenih tokom privatizacije.

Predstavnici tog udruženja nisu shvaćeni od, kako kaže Mektić, niti jedne pravosudne institucije u Republici Srpskoj od koje su tražili da se preispita način privatizacije određenih preduzeća.

Budući da su sudovi u RS-u počeli donositi naredbe o neprovođenju istraga, kao što je slučaj s fabrikom kompresora i pneumatskih alata „Trudbenik“ iz Doboja, potražili su pomoć od ministra Mektića, koji je danas u Parlamentarnoj skupštini BiH s njima održao sastanak.

– Pravosudne institucije u RS-u ne žele da zaštite te male akcionare, te su dovedeni u situaciju da im je putem raznih malverzacija oduzet njihov kapital i da se on pretočio u ruke „krupnog kapitala“. Oni otvoreno sumnjaju da se radi o sprezi i moći krupnog kapitala i političkih struktura i elita koje su na vlasti s pravosuđem, tužilaštvima i sudovima – izjavio je novinarima Mektić.

S obzirom na to da je, kako tvrdi, veliki dio dokumentacije „šokantnog karaktera“  Mektić  planira održati sastanke s predstavnicima Tužilaštva i SIPA-e, kojima će predložiti da se formira istražni tim.

Dodao je da nijedan ovakav predmet niko u RS-u u posljednjih sedam, osam godina nije stavio u proceduru navodeći da prilikom obustave istraga niko nije kontaktirao članove Udruženja, kao vlasnike akcija – da se prijave kao oštećene osobe ili svjedoci u tim predmetima.

Predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske Nebojša Jugović objasnio je da je razlog za sastanak s Mektićem taj  što je nedavno „Tužilaštvo u Doboju donijelo naredbu o neprovođenju  istrage u slučaju „Trudbenik“, te da se nada da će putem institucija BiH ostvariti svoja akcionarska prava.

– U procesu privatizacije u RS-u malih akcionara je bilo više od milion. Nezakonitim odlukama skupštinske, izvršne i sudske vlasti  dovodimo se u stanje da nestajemo jer nas sada ima više od stotinu hiljada – naglasio je Jugović ističući da se iznos štete koje su pretrpjeli akcionari mjeri u milijardama.

„Pljačkaške privatizacije“, zaključio je Mektić, su ključni problem siromaštva i ogromne nezaposlenosti u BiH.

Nakon sastanka predata dokumentacija bit će kroz protokol evidentirana u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Link ka članku

Društvu za upravljanje ‘Aktiva invest’ ad Banja Luka oduzeta dozvola

RJEŠENJE

 1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Prvog krajiškog korpusa bb, Banja Luka, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom: „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, upisanim u Registar fondova Republike Srpske koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske pod identifikacionim brojem ZL1 – 11 i „VB fond“ a.d. Banja Luka, upisanim u Registar fondova Republike Srpske koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske pod identifikacionim brojem ZL1 – 8, oduzima se dozvola za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima data rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-UP-041-95/00 od 19.09.2000. godine i broj 01-UP-041-2454/07 od 15.06.2007. godine.
 1. Zabranjuje se objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda za izbor društva za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka i Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „VB fond“ a.d. Banja Luka, do izbora članova nadzornog odbora ovih fondova koji imaju dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
 1. Nalaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao banci depozitaru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka i Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „VB fond“ a.d. Banja Luka da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja, objavi poziv za sazivanje skupštine akcionara navedenih fondova sa tačkom dnevnog reda na kojoj bi se odlučivalo o izboru članova nadzornih odbora ovih fondova, te da u roku od 15 dana od dana održanih skupština akcionara podnese zahtjev za davanje dozvole za vršenje funkcije člana nadzornog odbora za izabrana lica.
 1. Nalaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao banci depozitaru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka i Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „VB fond“ a.d. Banja Luka da do stupanja na snagu ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, u ime tih fondova direktno plaća troškove propisane članom 66. stav 1. t. b), v), d), ž), i), j) i l) Zakona o investicionim fondovima.
 1. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka da u roku od 8 dana od prijema ovog rješenja podnese nadležnom sudu prijavu za registraciju radi upisa u Registar poslovnih subjekata promjene djelatnosti, odnosno brisanje djelatnosti upravljanja investicionim fondovima i za promjenu poslovnog imena – naziva društva, odnosno brisanje odrednice „društvo za upravljanje investicionim fondovima“ iz naziva, te da Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o podnošenju prijave za registraciju, kao i da dostavi rješenje nakon provedenog postupaka registracije, sve u roku od tri dana od dana podnošenja prijave za registraciju, odnosno dobijanja rješenja.
 1. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se na internet stranici Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Link ka dokumentu (tekst konvertovan sa ćirilice na latinicu)

Finansijska pismenost, Hrvatska

Ovim putem prenosimo odličan članak g. Ivana Stojanovića o stanju finansijske pismenosti u susjednoj Hrvatskoj. Mnogo toga važi i za Bosnu i Hercegovinu u kojoj je stanje još lošije.

Financijska pismenost – komentar na rezultate istraživanja

“Ako čovjek ne mijenja mišljenje, ili je vrlo mudar ili je budala” – kineska poslovica

Iako je zadnjih godina bilo mnogo priče o financijskoj pismenosti i planovima za opismenjavanje stanovništva od najmlađih ali i onih u zrelijim godinama, u stvarnosti se mnogo toga nije dogodilo. Tek mrtvo slovo na papiru. Prošli tjedan, točnije 4. veljače HANFA i HNB su predstavili rezultate istraživanja ”Mjerenje financijske pismenosti”.

Detaljnije o samom istraživanju, metodologiji i rezultatima može se pogledati na linku iznad. Rezultati su osrednji, što bi reklo da nisu ni najmanje dobri. Ukratko se rezultati istraživanja mogu sažeti u jednu rečenicu: ”Dok prosječna ocjena financijske pismenosti u Hrvatskoj iznosi 11,7 bodova od mogućih 21, najnižu pismenost imaju mlađi od 19 godina (9,3), a najvišu oni višeg i visokog obrazovanja (12,8), te građani s prihodima kućanstva većim od 6.250 kn (12,8) kao i oni iz gradova s više od 100 000 stanovnika (13,1)”.

Financijska pismenost se može usporediti sa osobom (uzmimo za primjer državnog službenika) koja redovito i na vrijeme dolazi na posao što bi reklo da je efikasna jer je prisutna fizički na poslu, ali je pitanje koliko kvalitetno radi svoj posao što se može mjeriti efektivnošću. Tako i rezultati pokazuju da su svi sudionici istraživanja pismeni (efikasni). Ali zašto je onda cijela nacija debelo zabetonirana u nekretnine, štednju (neefektivna u investiranju) i kredite a ne u vrijednosne papire koji daju prinos viši od nekretnina i štednje! Jučer u tramvaju slušam mladića od možda nekih 20-ak godina kako djevojci objašnjava kako je dobro imati nekretninu čak i na kredit jer si onda bar svoj na svome i ne plaćaš najam a jednog dana će biti tvoja. A što je mogla drugo reći, nego da se slaže s tim!

Istraživanje je pokazalo i sljedeće: Slaba korelacija između financijskog znanja i financijskog ponašanja pokazuje kako građani Hrvatske, iako su relativno svjesni koristi, ali i načina financijski odgovornog ponašanja, takvo znanje ne primjenjuju uvijek u svakodnevici te bi bilo poželjno da sve edukacije pozitivno utječu na financijsko ponašanje i u stvarnom životu”.

Znam što je potrebno učiniti, ali ne činim! Radi li se o nesklonosti riziku kod ulaganja ili je to samo naslijeđe još prisutnog socijalizma da će se za sve pobrinuti mama Država, neka svatko za sebe procijeni.

Nedavno je objavljeno i slično istraživanje koje je u 140 zemalja provela agencija S&P. I to istraživanje nas stavlja u donji dio tablice (promatrajući Europu). Ima li smisla uopće uspoređivati se sa zemljama tzv. trećeg svijeta odnosno sa zemljama u razvoju? Bit će kad dođu na našu razinu, a mi ostanemo na istoj. Mijenja se onaj tko se ne mijenja.

Istraživanje je pokazalo sljedeće: ”Financijski najpismeniji su stanovnici skandinavskih zemalja. U Danskoj, Norveškoj i Švedskoj je 71 posto odraslog stanovništva financijski pismeno, a u Finskoj 63 posto. Od ostalih zemalja financijski najpismeniji su Britanci, njih 67 posto, na drugom mjestu je Njemačka sa 66 posto, a slijede Australija (64%), Nizozemska (66%) Novi Zeland (61%), SAD i Švicarska (po 57%) i Francuska (52%)”. Hrvatska je na 44%.

Obzirom da su navedene zemlje u vrhu i po kvaliteti života ali i po financijskoj stabilnosti, nameće se pitanje zašto se kod nas tako malo govori o financijskoj pismenosti stanovništa te zašto se tako malo čini po tom pitanju?

Poslovica kaže da je loše financijsko znanje loše po financijsko zdravlje. Iako je bivša Vlada nešto i pokrenula po tom pitanju Vlada predložila uvođenje financijske pismenosti u škole, vrlo vjerojatno će sve ostati mrtvo slovo na papiru a razloge možete pročitati u sljedećem članku Političare burza ne zanima kao ni većinu građana. O planu i programu financijske pismenosti detaljnijeOVDJE i OVDJE. Dok većina ne uvidi nužnost osobne financijske pismenosti i ne iskusi na svom primjeru posljedice financijske neodgovornosti, neće doći do značajnijih promjena, a tad bi moglo biti kasno.

Link ka članku

Direktor i menadžeri Aktiva investa oslobođeni optužbi, Glas Srpske

Banjaluka – Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“, direktor društva Srđan Praštalo i još tri investiciona menadžera u banjalučkom Okružnom sudu usljed nedostatka dokaza oslobođeni su optužbi da su nesavjesnim poslovanjem za oko 436.000 maraka oštetili VB fond iz Banjaluke.

Optužbi su, pored Praštala, oslobođeni i Vitomir Joksimović, Nikola Jovović i Vladimir Glišović, a Praštalo je oslobođen i optužbi za zaključivanje štetnog ugovora.

Presudu je izrekla sudija Olga Pantić koja je kazala da je analizom dokaza zaključila da Specijalno tužilaštvo RS nije dokazalo navode optužnice.

Specijalno tužilaštvo optužilo je Praštala i ostale da su nesavjesnim poslovanjem prilikom kupovine akcija HLT fonda iz Podgorice oštetili VB fond iz Banjaluke za oko 436.000 maraka, za čiji su račun kupili akcije. Praštalo je optužen i za zaključenje štetnog ugovora. U optužnici je navedeno da su optuženi ova djela počinili tokom oktobra i decembra 2010. godine, a u to vrijeme bili su članovi uprave društva „Aktiva invest“, koje je upravljalo VB fondom. U optužnici je navedeno da su oni na sjednicama Upravnog odbora u dva navrata donijeli odluku o kupovini akcija HLT fonda po cijenama višim od realnih iako su znali ili mogli da znaju da je taj fond u gubicima.

Obrazlažući presudu sudija Pantić je navela da je na osnovu dokaza utvrđeno da u postupcima optuženih nema očiglednog nesavjesnog poslovanja.

– Osim toga, tužilaštvo u optužnici nije tačno preciziralo koje su to norme i propise optuženi prekršili. U ovom slučaju nema štete jer oštećeni po optužnici VB fond nije tražio nadoknadu. Štaviše, uprava ovog fonda sudu je poslala dopis da nisu oštećeni postupcima uprave „Aktiva investa“ – kazao je sudija.

Link ka članku

PREF isplatio 6,2 miliona KM dividende i olakšao isplatu penzija, Dnevnik 2, RTRS

Penzijski rezervni fond Republike Srpske, na osnovu prošlogodišnje dobiti od 6,7 miliona maraka, isplatio je Fondu PIO 6,2 miliona maraka dividende.

PREF-u je ovo peta dividenda koju isplaćuje Fondu PIO. Јedini je investicioni fond u Srpskoj koji isplaćuje dividende akcionarima. Ostalih 13 fondova nije opravdalo očekivanja ulagača. Za razliku od PREF-a, ti fondovi su, lošim poslovanjem, izgubili i do tri četvrtine svoje vrijednosti.  Isplatom dividende od 6,2 miliona maraka, PREF je fondu PIO itekako olakšao isplatu naredne penzije. PREF je u protekle četiri godine penzijskom fondu isplatio 26 miliona maraka, na osnovu dobiti od akcijam uloženih prije svega u Telekom, Elektroprivredu, i drugih kamata po osnovu investicija.

Samo dva od 13 investicionih fondova djelimično su opravdala postojanje, kažu u Udruženju akcionara investicionih fondova. Ogorčeni su lošim poslovanjem fondova, koji gubitke pravdaju berzanskom krizom iz 2007. Od vrijednosti kapitala veće od milijardu i 300 miliona maraka fondovi su spali na 300 miliona, navode akcionari. Ekonomisti kažu da se aktivnost tih fondova svodila tek na to da obezbijede sebi plate. U Udruženju su ogorčeni na to što su fondovi uredno ubirali dividende od uloženih akcija u Telekom i druga preduzeća sve od 2000te pa do prošle godine, kada je zakon promijenjen, dok njihovi akcionari nisu dobili ni pfeninga. Za to vrijeme, od građana su naplatili 105 miliona maraka provizije, što je paradoksalno i, kako kažu u udruženju, nepravda prema akcionarima.

 

Link ka članku

Pozitivno 2: Uhapšene Slavica Injac i Snežana Vujnić

BANJALUKA, Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su direktorice Agencije za bankarstvo RS i Investiciono razvojne banke RS Slavicu Injac i Snežanu Vujnić

Injac i Vujnićeva još uvijek su u svojim kancelarijama u Agenciji i IRB-u, a nakon uobičajne procedure biće sprovedene u prostorije SIPA-e.

Pripadnici SIPA-e uhapsili su jutros više osoba zbog sumnje da su oštetitli Bobar banku i bankarski sektor BiH za oko 123 miliona KM.

I SIPA je jutros ušla  u Agenciju za bankarstvo RS, Investicionu –razvojnu banku RS i „Bobar Autosemberiju“-članicu Bobar grupacije.

Pripadnici SIPA-e ovu akciju sprovode u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS.

Slobode je do sada lišeno više osoba, a uporedo sa lišenjima slobode vrše se i pretresi osumnjičenih.

„Navedene osobe osumnjičene su da su kao grupa pripadnika međusobno povezanog i organizovanoh zločinačkog udruženja, djelujući u međusobnom dogovoru, počinili niz nezakonitosti u poslovanju Bobar banke, prvenstveno u dodjeli kredita u višemilionskim iznosima, kao i nezakonitih bankarskih garancija za razne poslove, uz kršenja procedura i garancija propisanih Zakonom o bankama RS, te su na taj način nanijeli štetu i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 123 miliona KM“, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Link ka članku

Pozitivno: Banjalučka berza se pridružila SEE Link projektu

Kako je na njihovom sajtu objavljeno, Banjalučka berza je primljena u članstvo SEE Link projekta. SEE Link je projekat koji ima za cilj povezivanje regionalnih tržišta hartija od vrijednosti. SEE Link kreira neophodnu infrastrukturu za preusmjeravanje naloga, tako da brokerske kuće mogu jednostavno da pristupaju svim berzama u regionu. Osnivači SEE Link projekta su Bugarska, Makedonska i Zagrebačka berza uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Projektu su se naknadno priključile Beogradska i Ljubljanska berza.

SEE Link je počeo sa radom 29. marta 2016. godine. Trenutno su umrežene tri berze sa ukupnom tržišnom kapitalizacijom od 30 milijardi USD i više od 400 hartija od vrijednosti.

Vezani tekst: REGION SE POVEZUJE, MI SE IZOLUJEMO: ‘I BG BERZA U POVEZIVANJU REGIONALNIH BERZI’

Fondovi oživjeli na putu ka otvaranju, Glas Srpske

Banjaluka – Vrijednost trgovanja akcijama investicionih fondova u Srpskoj dostigla je lani 25,5 miliona KM, što je za čak 11,11 miliona ili 77,21 odsto više u odnosu na 2014. godinu.

Indeks investicionih fondova (FIRS) na Banjalučkoj berzi porastao je u 2015. za 8,84 odsto u odnosu na 2014. godinu.

Na rast prometa akcijama fondova najviše su uticali blok poslovi, čija je vrijednost dostigla 17,8 miliona KM. Vrijednost blok poslova je više nego učetvorostručena u odnosu na 2014. godinu, u kojoj je ostvaren promet od 3,9 miliona KM. S druge strane, redovni promet je smanjen sa 10,45 miliona iz 2014. na prošlogodišnjih 7,71 milion KM.

Na rast prometa investicionih fondova najviše su uticale izmjene zakonske regulative usvojene krajem prošle godine, koje predviđaju otvaranje fondova, te investitor Georg Taler preuzimanjem sredinom prošle godine „Cepter fonda“ i „Kristal invest fonda“.

Predsjednik Skupštine Udruženja akcionara investicionih fondova RS Siniša Božić kaže da su izmjene zakonske regulative koje se odnose na fondove privukle investitore, što se odrazilo i na rast berzanskog indeksa investicionih fondova u odnosu na 2014. godinu.

– Donesen je niz mjera koje bi trebalo da rekonsoliduju stanje u investicionim fondovima. To je povećalo interesovanje investitora, ali ono, ipak, još nije na željenom nivou – kaže Božić.

Govoreći o prelasku iz zatvorenih u otvorene fondove, kojima je za transformaciju dat trogodišnji rok, Božić je istakao da će to pročistiti tržište.

– Veliki fondovi kao što su „Cepter“, „Invest nova“, „Kristal“ i „Euroinvestment“ opstaće i u otvorenom obliku jer imaju dovoljno velik portfelj, dok će mali fondovi završiti u likvidaciji ukoliko se ne odluče na udruživanje kako bi od nekoliko fondova sa malim portfeljom nastao jedan veliki – kaže Božić.

Glavne prepreke za razvoj fondova koji se nalaze u periodu prelaska iz zatvorenog u otvoreni organizacioni oblik mogle bi da budu i rastući broj stečajeva i likvidacija velikog broja preduzeća, učestala smanjenja osnovnog kapitala čak i firmi koje relativno dobro posluju, sve veći broj akcionarskih društava koja prelaze u manje transparentne oblike organizovanja poput društva sa ograničenom odgovornošću, sporo rješavanje sudskih sporova i nizak stepen poštivanja standarda korporativnog upravljanja. Član Udruženja ekonomista RS – SWOT Predrag Duduković očekuje da će poslovanje fondova u ovoj godini biti stabilno.

– Problemi sa kojima se suočavaju preduzeća doveli su i do pada cijene akcija, što je neminovno uslovilo i pad prometa nekih fondova, dok su drugi profitirali u blok poslovima. Problem investicionih fondova je ukoliko nemaju gdje da investiraju i time ostvaruju prinos na uložena sredstva jer je njihova budućnost direktno i usko povezana sa budućnošću privrede – kaže Duduković i naglašava da bi se na poslovanje fondova u narednom periodu mogao odraziti još i manjak novca u opticaju i skepticizam investitora.

Link ka članku

ŠG ‘Vrbanja’ – hrabro u prinudnu naplatu

Prije izvjesnog vremena, pisali smo o sestrama Daliborki Kerezović i Dijani Ostić, koje imaju background na finansijskom tržištu Republike Srpske.  Ovim putem ispunjavamo obećanje iz datog članka i pravimo retrospektivu, sa solidne vremenske distance.

Direktorka ŠG ‘Vrbanja’, Daliborka Kerezović, pohvalila se 11.03. o uspjesima ovog ogranka Šuma Srpske:

 

ŠG ‘Vrbanja’ je sa navodnom dobiti od cca 150.000 KM za 2015. godinu predstavljeno kao jedno od najuspješnijih, iako je ono po tom parametru (ako se čak i uzme tačnim) na 15. mjestu od ukupno 20 šumskih gazdinstava sa pozitivnim poslovanjem u Republici Srpskoj. Odnosno, šesto najlošije koje iskazuje dobit.

Friziranje poslovnih rezultata nije nepoznanica u Šumama Srpske. Biće zanimljivo šta će revizori reći na činjenicu da se za poslovnu 2015. godinu u ŠG ‘Vrbanja’ prikazuje dobit, a istovremeno da se za tu istu godinu nagomilavaju obaveze koje se odnose za naknadu za korištenje šuma i prodaje šumskih drvnih sortimenata, u iznosu od 686.000 KM, i koje se ne isplaćuju (u članku navedeno: ‘Vrbanja redovno servisira sve svoje obaveze‘), pa je Opština Kotor Varoš primorana da ih prinudno naplaćuje.

MILIĆEVIĆ: Problemi u bankarskom sektoru RS teška su zadaća i remetilački faktor, Avaz

Što se tiče FBiH, mi smo još prošle godine bili spremni za aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Republika Srpska je u zakašnjenju, ali ja se nadam da će još u prvoj polovici ove godine problemi biti otklonjeni i da ćemo onda ući u ozbiljne pregovore sa MMF-om, kazala je u razgovoru za „Avaz“ ministrica finansija FBiH Jelka Milićević. Dodala je da novi aranžman sa MMF-om nije nešto što ovisi samo o FBiH, već je „to aktivnost koja mora krenuti s nivoa države, a entiteti imaju uvjete i preduvjete“.

– „Banka Srpske“ jeste u problemima i ona jeste remetilački faktor na finansijskom tržištu RS i iz tih razloga MMF je tražio da se riješi to pitanje. RS još nije odlučila na koji će način biti riješen problem te banke – pojasnila je Milićević. 

Dodala je da na nivou Centralne banke (CB) BiH postoji koordinacijsko tijelo u kojem učestvuju entitetski i državni ministri finansija, guverner CBBiH i predstavnici agencija za bankarstvo entiteta.

– U okviru tog koordinacijskog tijela imali smo jednu analizu o stanju u finansijskom sektoru RS i tada je sve ukazivalo na to da nije toliko alarmantno stanje, da je sve pod kontrolom. Međutim, poslije toga desili su se određeni problemi s „Pavlović bankom“, „Bankom Srpske“ i drugim bankama u RS – kazala je Milićević. 

Dodala je da su ti problemi u RS nešto što je u ovom trenutku vrlo teška zadaća za RS i da je to remetilački faktor na finansijskom tržištu. 

 – Misija MMF-a tražila je dodatnu reviziju za sve banke koje su imale rast kredita od deset posto, jer je to nešto što nije uobičajeno u bankarskom sektoru i na šta treba obratiti pažnju i posebno pratiti. Znači, sve banke koje naglo rastu morale su na dodatnu reviziju – naglasila je Milićević. 

Link ka članku

Iz sudnice: Kupovinom akcija ostvarena dobit, Glas Srpske

Banjaluka – Optuženo Društvo „Aktiva invest“ iz Banjaluke i bivša četiri investiciona menadžera ovog društva kupovinom akcija Fonda zajedničkog ulaganja „HLT“ iz Podgorice za račun „VB fonda“ iz Banjaluke nisu ostvarili nikakav gubitak, već čak dobit.

Ovo je u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju optuženima kazao vještak odbrane ekonomske struke Dragan Jovanović.

Osim „Aktiva investa“, na optuženičkoj klupi su direktor ovog društva Srđan Praštalo, te Vitomir Joksimović, Nikola Jovović i Vladimir Glišović.

Vještak Jovanović je istakao da je „Aktiva invest“ tokom 2010. godine povećala imovinu „VB fonda“ i ostvarila sve ciljeve investicione politike.

– Akcije „HLT fonda“ tokom 2010. godine društvo „Aktiva invest“ kupovalo je po prosječnoj cijeni od 0,0289 evra po akciji, a berzanska prosječna cijena bila je 0,036 evra po akciji. Znači, kupljene su jeftinije od prosječne cijene za oko 2,6 odsto – objasnio je vještak Jovanović.

On je dodao da je odluka „Aktiva investa“ da kupi akcije „HLT fonda“ iz Podgorice bila ekonomski opravdana.

S druge strane, vještak tužilaštva Kata Škarić-Jovanović iz Beograda ranije je kazala da je kupovina tih akcija bila čisti gubitak.

Specijalno tužilaštvo RS tereti Praštala i druge da su nesavjesnim poslovanjem prilikom kupovine akcija „HLT fonda“ iz Podgorice oštetili „VB fond“ iz Banjaluke, za čiji su račun kupili akcije, za oko 400.000 KM. Praštalo je optužen i za zaključenje štetnog ugovora. Optuženi su ova djela počinili tokom oktobra i decembra 2010. godine, a u to vrijeme su radili za društvo „Aktiva invest“, koje je upravljalo „VB fondom“.

Link ka članku

Iz sudnice: Aktiva invest poslovala po zakonu, Glas Srpske

Banjaluka – Bivši predsjednik Nadzornog odbora društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ iz Banjaluke Maja Hinić-Gazivoda kazala je u banjalučkom Okružnom sudu da je ovo društvo poslovalo zakonito i da nije imala primjedbe na rad.

Izjavila je ovo kao svjedok odbrane četvorice bivših menadžera ovog društva koji su optuženi za nesavjesno poslovanje i samog Društva „Aktiva invest“. Na optuženičkoj klupi se nalaze direktor ovog društva Srđan Praštalo te Vitomir Joksimović, Nikola Jovović i Vladimir Glišović.

Gazivoda je govorila i o svjedoku tužilaštva u ovom slučaju, bivšem članu UO Društva „Aktiva invest“ Božidaru Draganiću. Ispričala je u sudu da je on dok su radili u preduzeću „Prima“ u Crnoj Gori počinio niz nezakonitosti. Kazala je da je obavljala poslove sekretara, a Draganić je bio pravnik.

– Tokom 2010. godine Draganić mi je donio svoj novi ugovor o radu koji predviđa da mu se isplati otpremnina prvo od šest, a zatim je i to izmijenio i naveo da mu se isplati deset zarada. Kazao je da taj ugovor datiram kao da je od prvog dana kada ga je i potpisao, mislim 2006. ili 2008. godine, a ne od dana kad je donio izmjene. Po originalnom ugovoru nije imao pravo na otpremninu – kazala je, između ostalog, Hinić-Gazivoda.

Specijalni tužilac Svjetlana Bjelić je prigovorila svjedoku i rekla da govori u korist optuženih, jer je s pojedinima bila prijatelj. Odbrana optuženih je istakla da su Hinić-Gazivodu pozvali, između ostalog, da diskredituje svjedoka tužilaštva Draganića.

Specijalno tužilaštvo RS tereti Praštala i druge da su nesavjesnim poslovanjem prilikom kupovine akcija „HLT fonda“ iz Podgorice oštetili „VB fond“ iz Banjaluke za oko 400.000 maraka za čiji su račun kupili akcije.

Link ka članku

Konačno održana skupština akcionara ZIF Balkan investment fond, 24.02.2016

Na ponovljenoj skupštini akcionara ZIF Balkan investment fond  su konačno donesene odluke kojima bi ovaj fond izašao iz ‘sive zone’ poslovanja, nastale otvaranjem afere u grupaciji ‘Birač’.  Portfelj se sastoji od 7 hartija, ukupne vrijednosti od oko 3,8 miliona KM, dok je broj akcionara 17.173.  Jedna od donesenih odluka na pomenutoj skupštini jeste i informacija o stanju u fondu koju prenosimo u cjelosti, iz koje se može zaključiti kako se nadzorni odbor odnosio prema fondu (Srbima dugovi, Litvancima imovina).

 

 

Informacija u vezi sa stanjem u Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka obavlja poslove banke depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka od jula 2013. godine. Kao banka depozitar, želimo da informišemo akcionare ovog Fonda o stanju u Fondu i slijedu događaja koji su doveli do potrebe sazivanja Skupštine akcionara Fonda.

U periodu od jula 2013. godine do danas, Fond se suočio prvo sa privremenim oduzimanjem dozvole na period od 60 dana počevši od 26.07.2013. godine, kada je mjera izrečena, a zatim i sa trajnim oduzimanjem dozvole Društvu za upravljanje investicionim fondovima Balkan investment management ad Banja Luka koje je njime upravljalo.

Društvu za upravljanje investicionim fondovima Balkan investment management ad Banja Luka, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske Rješenjem broj 01-UP-62-2110-7/14 od 19.02.2014. godine, trajno je oduzela dozvolu za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka. Istim Rješenjem, Nadzornom odboru Fonda je naloženo da u roku od 60 dana izabere društvo na koje će prenijeti upravljanje Fondom i sa istim potpiše ugovor o upravljanju, a Centralnom registru hartija od vrijednosti ad Banja Luka, kao banci depozitaru Fonda, je naloženo da do potpisivanja ugovora o upravljanju sa novim društvom u ime Fonda plaća njegove troškove predviđene članom 66. stav 1. tačka b), v), d), ž), i), j) i l) Zakona o investicionim fondovima.

U periodu od oduzimanja dozvole Društvu, Centralni registar, kao banka depozitar, uredno  izvršava svoje obaveze iz navedenog Rješenja, te obavještava Komisiju za hartije od vrijednosti o svim aktivnostima u vezi sa raspolaganjem imovinom Fonda. U istom periodu, Centralni registar redovno vrši i utvrđivanje neto vrijednosti imovine Fonda u skladu sa podacima kojima kao depozitar raspolaže, a izvještaje dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti, kao i Banjalučkoj berzi radi njihovog objavljivanja. Svi izvještaji o neto sredstvima investicionog fonda redovno se objavljuju na stranici Banjalučke berze i dostupni su akcionarima Fonda i javnosti.

Nadzorni odbor Fonda, imenovan od strane Skupštine akcionara Fonda dana 27.05.2011. godine, nije ispunio svoju obavezu iz Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti i Zakona o investicionim fondovima. Dakle, Nadzorni odbor Fonda nije izabrao društvo na koje bi bili preneseni poslovi upravljanja Fondom i sa istim potpisao ugovor o upravljanju, niti je sazvao Skupštinu akcionara Fonda, kako je to bilo predveđeno članom 74. Zakona o investicionim fondovima. Dana 27.05.2015. godine istekao je mandat predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda.

Kao posljedica navedenih okolnosti, poslovi koje društvo za upravljanje prema Zakonu o investicionim fondovima treba da obavlja u ime i za račun fonda, u periodu od oduzimanja dozvole Društvu nisu obavljani. Usljed neobjavljivanja izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu za Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka, trgovanje akcijama ovog Fonda na Banjalučkoj berzi je privremeno zaustavljeno.

Sumirajući naprijed navedeno, od dana oduzimanja dozvole Društvu za upravljanje investicionim fondovima Balkan investment management ad Banja Luka, Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka nema društvo koje bi za njega obavljalo poslove upravljanja, a sa istekom mandata Nadzornom odboru, u potpunosti je onemogućeno njegovo poslovanje.

Prema Zakonu o investicionim fondovima, depozitar ima obavezu da sazove skupštinu akcionara fonda u slučaju oduzimanja dozvole za rad društvu za upavljanje ili nastanka neke druge okolnosti koja onemogućava nastavak obavljanja poslova upravljanja zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, te ukoliko nadzorni odbor ne potpiše ugovor o upravljanju sa novim društvom za upravljanje. Centralni registar, koji obavlja poslove depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka, postupajući u skladu sa zakonskim odredbama, saziva Skupštinu akcionara Fonda, te upoznaje akcionare, kako sa stanjem u Fondu tako i sa slijedom događaja koji su Fond doveli u takvu poziciju.

Povezani članak: Nedostatak kvoruma na skupštini akcionara ZIF Balkan investment fond

 

VIB fond – promjene u strukturi vlasništva

Nezvanično saznajemo da je u planu promjena u strukturi vlasništva VIB fonda. 22.02. je protrgovano 84.886 akcija (oko 4,2%). Sazvana je vanredna skupština akcionara , na kojoj se, kao i ranijih godina, pokušava uspostaviti fikcija formalno-pravnog kontinuiteta rada ovog ZIFa:

 

Društvo za upravljanje VIB je već od ranije poznato po svojim protivzakonitim aktivnostima, a ostaje nada da će novi vlasnik (spekuliše se da bi to mogla da bude MIMS grupa) da se ponaša u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i da će istraga protiv dosadašnjih upravljača konačno dobiti svoj epilog.

Region se povezuje, mi se izolujemo: ‘I BG berza u povezivanju regionalnih berzi’, B92, 22.02.2016

Dok izolovane berze u Bosni i Hercegovini služe za krpanje budžetskih rupa, tajkunska poravnavanja, finalizacije burazerskih kafanskih dogovora i delistiranje akcionarskih društava, berze u regionu se povezuju, zaobilazeći prostor BiH u širokom luku. Poruka investitorima je jasna.

I BG berza u povezivanju regionalnih berzi

Beogradska berza potpisala je aplikaciju za članstvo u regionalnom projektu Evropske banke za obnovu i razvoj – SEE Link, saopštila je srpska berza.

IZVOR: B92

Foto: BG berza
Foto: BG berza
Taj projekat je inovativna regionalna platforma za trgovanje hartijama od vrednosti listiranim na berzama u Bugarskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

Aplikaciju za članstvo u SEE Link na Investicionom samitu Zapadnog Balkana potpisala je i Ljubljanska berza.

Predsednik EBRD-a Suma Čakrabarti pustio je u rad trgovačku platformu SEE link, koja će krajem marta postati potpuno funkcionalna.

Kako je istaknuto u saopštenju, jedan od prioriteta EBRD-a na Zapadnom Balkanu je osnaživanje lokalnih tržišta kapitala i podsticanje trgovanja u lokalnoj valuti, kako bi se smanjila zavisnost od eksternih izvora finansiranja i podržao lokalni rast.

SEE Link je projekat koju su pokrenuli Bugarska, Makedonska i Zagrebačka berze kako bi se stvorila regionalna infrastruktura za trgovanje hartijama od vrednosti koje su listirane na tim tržištima.

Saradnja je formalizovana osnivanjem zajedničke kompanije te tri berze – SEE Link, u Skoplju, u maju 2014. godine.

Očekuje se da se tokom prvih dana funkcionisanja SEE Link platforme uključi osam članova berzi iz Bugarske, 10 iz Hrvatske i 10 iz Makedonije, dok se, nakon potpunog uključivanja Beogradske berze u taj projekat, očekuje i učešće nekoliko investicionih društava iz Srbije, kojima će na taj način biti omogućeno pružanje usluga trgovanja na srpskom tržištu kapitala investitorima iz inostranstva, odnosno domaćim investitorima usluge trgovanja na tržištima kapitala u regionu.

Direktor Beogradske berze Siniša Krneta istakao je da je problem likvidnosti zajednički problem svih tržišta kapitala našeg regiona. “Pristupanjem Beogradske berze SEE Link platformi, uz koju je od njenog samog začetka, mi očekujemo širenje investicione baze usmerene na naš region, čime koračamo u susret potrebama naše ekonomije za finansiranje rasta i razvoja domaćih kompanija prikupljanjem kapitala na tržištu, inicijalnim javnim ponudama, i to u okviru investiciono snažnijeg okruženja”, kazao je on, navodi se u saopštenju.

EBRD je inicijalnu fazu projekta podržao u julu 2014. donacijom od 540.000 evra, kako bi bio uspostavljen elektronski sistem rutiranja naloga. Doprinos berzi inicijalnih učesnica iznosi po 80.000 evra.

Nedostatak kvoruma na skupštini akcionara ZIF ‘Balkan Investment fond’

Na skupštini akcionara ZIF ‘Balkan investment fond’ zakazanoj za 17.02.2016 nije bilo kvoruma.  To znači da pojedinačno najveći akcionari nisu odlučili da učestvuju na skupštini:

Od navedenih lica, tri se nalaze pod istragom a četvrtom, društvu za upravljanje BIM je praktično oduzeta poslovna sposobnost jer mu je trajno oduzeta dozvola za upravljanje portfeljem.

Ovaj primjer jasno ilustruje čemu je služio Balkan investment fond. Nevjerovatna je činjenica da je isti funkcionisao punih 12 godina, koliko je trebalo institucijama Republike Srpske da otkriju ‘toplu vodu’ u vezi dešavanja u preduzećima grupacije ‘Birač’ (što bi Dragan Čavić rekao: Srbima dugovi, Litvancima imovina).

Detaljnije:

Balkan investment bruka
Krivična prijava protiv 21 lica koja su oštetila BIB za 56 miliona KM
Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta prebacivani milioni! 

Naknade članovima nadzornih odbora ZIF-ova

Iako je zakonska legislativa značajno unaprijeđena, akcionari investicionih fondova se još uvijek suočavaju sa ostacima loše prakse koja je vladala deceniju i po. Naime, u dosadašnjoj petnaestogodišnjoj praksi poslovanja investicionih fondova u Republici Srpskoj, članovi nadzornih odbora ZIFova su uglavnom bili pasivni: iako su imali određena zakonska ovlaštenja naročito po pitanju zaštite imovine investicionih fondova od štetne poslovne prakse društava za upravljanje (primjera je tokom godina bilo napretek), oni su svoju motivaciju za kandidovanje i imenovanje u nadzorne odbore uglavnom vidjeli u mjesečnoj nagradi-apanaži, koja ih je slijedila bez obzira na broj održanih sjednica i angažovanje u istima. Tako se funkcija nadzornih odbora zatvorenih investicionih fondova obesmislila, iako je formalno (na papiru) postojala formalna odvojenost profesionalnih upravljača (društava za upravljanje) i zatvorenih investicionih fondova (koji su bili zasebno pravno lice sa jedinim organom – nadzornim odborom).

Manjinski akcionari gotovo nikada nisu imali svoje zastupnike u nadzornim organima, a dva najvažnija razloga za to su bili nezainteresovanost (pasivnost) manjinskih akcionara za udruživanjem i samopredstavljanjem, te neadekvatne zakonske odredbe koje nisu poznavale kumulativno glasanje (kojim bi manjinski akcionari daleko lakše izabrali barem jednog člana nadzornog odbora).

Dakle, iako su upravljači imovinom i imovina bili dva razdvojena pravna lica, u praksi, onaj ko je imao većinu, odnosno kvorum (famoznih 30% od ukupnog broja glasova na skupštini akcionara ZIFa), mogao je uticati na praktično sve važne odluke koje se tiču funkcionisanja ZIFa, pa i na imenovanje članova nadzornih odbora. Pošto je u proteklih 15 godina sredstava u investicionim fondovima bilo u obilju, nije se marilo ni za troškove upravljanja fondom (provizija kao procenat od neto vrijednosti sredstava), a kamoli za naknade članovima nadzornih odbora (koje su predstavljale mizeran dio od ukupnih troškova vođenja fonda).

Zato smatramo da bi bilo racionalno da se u svim ZIFovima u Republici Srpskoj redefiniše način obračuna naknade članovima nadzornih odbora, na način da se članovi plaćaju po učinku, odnosno po održanoj sjednici, a ne paušalno, tj. mjesečno kao do sada (bez obzira na održavanje sjednica). Takvu praksu su već uvela dva fonda, što pozdravljamo. Naravno, kako nadzorni odbori ne bi dobili motivaciju za sazivanje sjednica češće nego potrebno, moguće je vremenski ograničiti plaćanje (npr. članovi nadzornih odbora su plaćeni po sjednici unutar mjesec dana – pa koliko god u tom periodu ih bude, dobijaju jednu naknadu).

Američka helsinška komisija o BiH. Mere protiv korumpiranih zvaničnika, Večernje Novosti, 06.02.2016

AMERIČKI senator Rodžer Viker, kopredsedavajući uticajne Američke Helsinške komisije, u pismu državnom sekretaru Džonu Keriju ukazuje na visok stepen korupcije u Bosni i Hercegovini među visokorangiranim političarima u Sarajevu i zalaže se za kaznene mere protiv njih. Ne pominjući imena, on predlaže zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje sredstava korumpiranim zvaničnicima i onima koji ih podržavaju.

– Ova vrsta korupcije zaustavlja ekonomiju BiH, krade napredak građanima ove zemlje, paralizuje njen napredak ka evropskim integracijama i izlaže strane investitore riziku, uključujući i one iz Sjedinjenih Država – navodi Viker.

On u pismu ohrabruje Obaminu administraciju da odobri dodatna sredstva kako bi se raskrinkala i dokumentovala korupcija u BiH i preduzeli kazneni koraci.

– Dokaze o korupciji trebalo bi podeliti sa našim evropskim partnerima, kako bi se Evropskoj uniji dala prilika za slične akcije. Koordinirani međunarodni napori protiv korupcije u Albaniji mogli bi da posluže kao koristan primer u tom pogledu – zaključuje Viker.

Novembra 2015. godine Viker je sa senatorkom Džin Šaen predložio Senatu zakon kojim bi se uspostavio fonda po ugledu na američke programe koji su sa 10 milijardi dolara podržavali ekonomije centralne i istočne Evrope posle pada Berlinskog zida. Zakonom se posebno promoviše privatni sektor u BiH, uz pomoć fonda od 30 miliona dolara u narednih 15 godina, koji bi uveo američke ulagače u ekonomiju BiH.

HELSINŠKA KOMISIJA

KOMISIJA za bezbednost i saradnju u Evropi, ili Američka Helsinška komisija, nezavisna je vladina agencija koja radi na promociji ljudskih prava i demokratije. Ima po devet članova iz obe partije američkog Senata i Predstavničkog doma, i po jednog iz sekretarijata za spoljne poslove, odbranu i trgovinu.

Link

Slobodna Bosna: Štednja građana prvi put premašila 10 milijardi KM, u BiH živi 525 milionera!

Prvi put nakon rata, štednja građana BiH u komercijalnim bankama premašila je iznos od 10 milijardi KM, a 525 građana BiH ima ušteđevinu veću od milion KM!

Dvije entitetske agencije za bankarstvo upravo pripremaju godišnji izvještaj s preciznim podacima za 2015. godinu, a portal Slobodna Bosna došao je u posjed nekoliko najvažnijih pokazatelja koji se odnose na štednju i kreditnu zaduženost stanovništva BiH.

Štednja građana u Federaciji BiH, na kraju decembra 2015. godine, premašila je iznos od 7,4 milijarde KM (odnosno 2.700 KM po glavi stanovnika), dok je štednja građana Republike Srpske na kraju protekle godine premašila iznos od 2,8 milijardi KM (odnosno 2.000 KM po glavi stanovnika).

Ukupni depoziti građana Bosne i Hercegovine u bankama, uprkos krizi, od kraja 2008. do kraja 2015. godine povećani su za nešto više od 5 milijardi KM, odnosno za oko 90 posto!

Posljednjih nekoliko godina štednja građana BiH ubrzano raste, po iznimno visokoj stopi od 10 posto na godišnjoj razini, što je pet puta više od realnog rasta bruto domaćeg proizvoda.

Taj se trend djelimično može objasniti višegodišnjom ekonomskom recesijom koja u pravilu rezultira kresanjem lične potrošnje i rastom štednje („za crne dane“), ali ovdje se ne radi o standarnom rastu štednje od 3-4 posto, kao u drugim državama regije, nego o eksplozivnom rastu od 10 posto, koji se ne može objasniti i pripisati isključivo recesiji. Očito je riječ o nešto složenijem socijalno-ekonomskom fenomenu.

Bankari se slažu u ocjeni da štednju građana snažno privlači krajnje liberalni poreski sistem i osobito visoke kamate na oročenu štednju, koje su i do 50 posto veće od evropskog prosjeka. Za razliku od većine ostalih evropskih država, u BiHne postoji porez na kapitalnu dobit, dakle štediša ne plaća porez na zaradu ostvarenu od kamata. Osim toga, pasivne kamate, dakle one kamate koje banka isplaćuje štedišama, neuporedivo su veće od evropskog prosjeka. Primjerice, štediša u Njemačkoj može računati na maksimalnu kamatu od 1,5 posto, dok se pasivne kamate u BiH na oročenu štednju kreću u rasponu od 2,5 do 3,5.

Snažan rast štednje građana svjedoči da je tržište vrijednosnih papira još u povoju – višak novca u pravilu se nosi u banku, a samo rijetki viškom novca kupuju vrijednosne papire, iako su kamate na obveznice neuporedivo veće od kamata na štednju.

Više od 50 posto ukupnih štednih depozita u rukama je relativno malog broja osoba – njih 34 hiljade – što čini svega 1,2 posto ukupnog stanovnišva BiH. No, ta šačica ljudi u bankama ima više novca nego ostalih 3,8 miliona stanovnika zajedno!

Pri tome, svega 3.584 osobe raspoažu s ušteđevinom od 1,74 milijarde KM. Prema informacijama Slobodne Bosne, trenutno u BiH živi 525 milionera, dakle osoba s depozitom većim od milion KM, pri čemu svi milioneri zajedno imaju na računu 650 miliona KM. Na drugoj strani, građani BiH trenutno duguju bankama 8,5 milijardi KM, što znači da je ukupna štednja građana za oko 1,5 milijardi KM veća od ukupne zaduženosti. Građani Federacije BiH dužni su bankama 5,8 milijardi a građani RS 2,7 milijardi KM, a u prosjeku, svaki građanin BiH bankama duguje oko 2.000 KM.

Link

© UAIFRS 2012-2016